ART & CULTURE Ended

 • Badal Shikdhar
  47% 1.9k / 4.1k
 • Khetra Mohan Meher
  6% 266 / 4.1k
 • Kishore Chandra Ratha
  22% 923 / 4.1k
 • Sadashiv Pradhan
  24% 993 / 4.1k