• translate

Other Videos

ନବୀନ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଇଳା। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ଯା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ଯ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ, ନବୀନ ସରକାରର ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂପର୍କିତ। କିଏ ହେଲିକପଟରରେ ତାଙ୍କ ଫଙ୍କସନକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତ କିଏ ଭାଷଣରେ କହୁଥିଲେ, ଏହା ରେଭେନ୍ସାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ନିଜେ ହତ୍ଯା ଅଭିଯୁକ୍ତ କହୁଥିଲା, ଏହା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଲେଜ, ସେ ମାସକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତି

BJD LINK