• translate

Other Videos

ସଚିନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରମୋଦ। କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ରାକେଟ୍ ସଚିନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଉପହାର। ସଚିନ ବି ଦେଲେ ଉପହାର।

pramod bhagat