ମୁସଲିମ୍ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ

ମାମୁନି ଖାତୁନ୍ । ଯିଏ ମୁସଲିମ୍ ହୋଇ ବି ଗାଇପାରନ୍ତି ଅନର୍ଗଳ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ। କେତେବେଳେ ଗଶେଶ ବନ୍ଦନା ତ କେତେବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଶିବ ସ୍ତ୍ରୋତ୍ର।

You might also like