ସରକାରୀ ଡାଏରୀରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ: କହିଲା- ତ୍ରୁଟି ଅନିଚ୍ଛାକୃତ, ଦ୍ୱେଷରହିତ, ପ୍ରାକ୍ ମୁଦ୍ରଣ ସଂଶୋଧନ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି, ଡାଏରୀରେ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଲେଖା କବିବରଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 

You might also like